Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Hướng dẫn tra cứu tài liệu trên thư viện số Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

------------------------

TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN THƯ VIỆN SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Địa chỉ truy cập qua internet: http://lib.hunre.edu.vn/index.aspx

 

        Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://lib.hunre.edu.vn/index.aspx

        Bước 2: Tìm kiếm tài liệu cần sử dụng

       Bước 3: Ghi chú thông tin tài liệu sau đó gửi về địa chỉ Email: dhtnmt@hunre.edu.vn để được phục vụ file.

              Trân trọng thông báo đến bạn đọc!

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan