Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Giới thiệu Trung tâm

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Hình ảnh hoạt động của Trung tâm

Bộ phận nghiệp vụ Thư viện.

Bộ phận Công nghệ thông tin.

Bộ phận Thông tin – Truyền thông.

Bộ phận In ấn – Xuất bản.

 

Văn phòng    : 236B Lê Văn Sỹ, P.1, Q. Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại      : (84.8) 39 91 51 14          

Website         : cli.hcmunre.edu.vn

Email             : thuvien@hcmunre.edu.vn

Giám đốc       : Nguyễn Cửu Long Giang

Email              : nclgiang@hcmunre.edu.vn

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

           Trung tâm Thông tin - Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Theo Quyết định 103./TĐHTPHCM, ngày 13/02/2015 ), có chức năng sau :

  • Cung cấp thông tin - tư liệu cho các chuyên ngành đào tạo của nhà trường; tổ chức quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin - thư viện và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. 
  • Cung cấp nguồn tài nguyên và các dịch vụ phục vụ giảng viên, cán bộ công nhân viên chức và sinh viên của nhà trường.
  • Trung tâm là tổ chức khoa học, công nghệ và dịch vụ trực thuộc Trường, có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng.
  • Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông, Website của Nhà trường.
  • Trung tâm là đơn vị hoạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ

         Trung tâm Thông tin - Thư viện có Giám đốc và từ 1 đến 2 Phó giám đốc, viên chức và người lao động.

         Nhân sự hiện nay như sau:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Cửu Long Giang

Giám đốc

nclgiang@hcmunre.edu.vn

2

Bùi Thị Thảo

Nhân viên

btthao@hcmunre.edu.vn

3

Vũ Thị Xoan

Nhân viên

vtxoan@hcmunre.edu.vn

4

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên

nthuyen@hcmunre.edu.vn

5

Danh Ni

Nhân viên

dni@hcmunre.edu.vn

6

Thái Thị Ngọc Bích

Nhân viên

ttnbich@hcmunre.edu.vn

7

Nguyễn Văn Bạo

Nhân viên

nvbao@hcmunre.edu.vn

8

Võ Thị Việt Nữ

Nhân viên

nuvtv@hcmunre.edu.vn

9

Huỳnh Nhật Hòa

Nhân viên

hoahn@hcmunre.edu.vn

 

BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM:

            Giám Đốc : Nguyễn Cửu Long Giang

NGUỒN LỰC THÔNG TIN:

            Tính đến ngày 31/10/2017, nguồn lực thông tin của Trung tâm như sau:

  - Kho tài liệu của thư viện có 22.277 bản tài liệu, tương ứng với 3.755 nhan đề.  

  - Tài liệu điện tử gồm có: 2003 tệp (tương ứng với 2003 tên tài liệu) được xây dựng thành các cơ sở dữ liệu sau:

       + CSDL Đề tài nghiên cứu khoa học với 54 tệp (tương ứng với 54 tên tài liệu)

       + CSDL Bài giảng HCMUNRE với 50  tệp (tương ứng với 50 tên tài liệu)

       + CSDL Giáo trình và tài liệu tham khảo với 1021 tệp (tương ứng với 1021 tên tài liệu)

       + CSDL Khóa luận - Đồ án với 573 tệp (tương ứng với 573 tên tài liệu)

       + CSDL Luận văn - Luận án với 204 tệp (tương ứng với 204 tên tài liệu)

       + CSDL Ngoại văn ngành TNMT với 353 tệp (tương ứng với 353 tên tài liệu)

  - Cơ sở dữ liệu thư mục gồm 5.354 biểu ghi phản ánh 5.354 tên tài liệu trong đó:

       + CSDL SACH và tài liệu điện tử: 5.076 biểu ghi phản ánh 5.076 tên tài liệu;

       + CSDL Khóa luận - Đồ án: 217 biểu ghi phản ánh 217 tên tài liệu;

       + CSDL Luận văn - Luận án: 61 biểu ghi phản ánh 61 tên tài liệu;

  - Nguồn tài nguyên điện tử

  •     Cơ sở dữ liệu trực tuyến Khoa học và Công nghệ gồm:

      + Thông tin khảo sát Đề tài nghiên cứu với 2000 đề tài thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau;

      + Tạp chí chuyên ngành Khoa học và Công nghệ với 124.000 bài trích tạp chí;

      + Tiêu chuẩn Việt Nam với hơn 12.400 tiêu chuẩn và quy chuẩn;

      + CSDL SpringerLink với 5 triệu dữ liệu;

  • Nguồn học liệu mở gồm:

      + CSDL toàn văn luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam;

      + Nguồn Tài nguyên giáo dục mở của Đại học RMIT Việt Nam;

      + Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - OECD;

      + CSDL của OARE;

      + CSDL của Digital public library (RSHU).

   - Các dịch vụ tại Trung tâm gồm:

     + Mượn/Trả tài liệu;

     + Tài nguyên số;

     + Nguồn tài nguyên điện tử gồm: Cơ sở dữ liệu ( 03 Tiếng Việt, 01 Tiếng Anh), 05 nguồn học liệu mở

     + Danh mục tạp chí/Cung cấp bài trích;

     + Giới thiệu sách mới;

     + Các dịch vụ khác: Truy cập Internet, In ấn & sao chụp, In thẻ;

     + Hướng dẫn và hỗ trợ;

     + Mượn liên thư viện.

Click vào đây cli.hcmunre.edu.vn để truy cập vào trang thông tin của trung tâm Thông tin – Thư viện

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan