Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Danh mục nguồn tài nguyên học liệu mở

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

------------------------

TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC NGUỒN HỌC LIỆU MỞ

  Trung tâm Thông tin – Thư viện gửi đến bạn đọc danh sách các nguồn học liệu mở được truy cập miễn phí

STT

TÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

LINK TRUY CẬP

QUYỀN TRUY CẬP

1

Nguồn tài nguyên giáo dục của Thư viện đại học RMIT Việt Nam

http://rmit.libguides.com/c.php?g=650824

 

 

 

2

CSDL toàn văn luận án của Thư viện Quốc gia Việt Nam

http://luanan.nlv.gov.vn/luanan

Chỉ đọc toàn văn luận án

3

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế - OECD

http://www.oecd-ilibrary.org/environment

Chỉ đọc toàn văn luận án

4

CSDL của OARE

https://www.unenvironment.org/

Download toàn văn

5

CSDL của Digital public library (RSHU)

http://elib.rshu.ru/search/?page=4&letter=%D0%A4

CSDL các ngành khí tượng, thuỷ ván, môi trường bằng tiếng Nga

6

CSDL Luận văn và Luận án tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.5

Download toàn văn và bản tóm tắt

 

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu!

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan