Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Danh mục Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công nghệ năm 2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP. HỒ CHÍ MINH

------------------------

TRUNG TÂM THÔNG TIN- THƯ VIỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

 

STT

TÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU

LINK TRUY CẬP

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1

Thông tin khảo sát Đề tài nghiên cứu

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/12/thong-tin-khao-sat-de-tai-nghien-cuu

Click vào đây để xem hướng dẫn sử dung

2

Tạp chí chuyên ngành KH&CN (Xem và tải toàn văn)

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/7/tap-chi-chuyen-nganh-khcn

Click vào đây để xem hướng dẫn sử dung

3

Tiêu chuẩn Việt Nam

http://www.cesti.gov.vn/thu-vien/4/tieu-chuan

Click vào đây để xem hướng dẫn sử dung

4

SpringerLink

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com

Click vào đây để xem hướng dẫn sử dung

Trung tâm Thông tin - Thư viện trân trọng giới thiệu!

Danh sách bài viết liên quan

    Không có bài viết liên quan