Baner_TuyenSinh 21707201809474853.jpg Baner_TuyenSinh 11707201809383675.jpg Baner_TuyenSinh1707201809354083.jpg KeSach1 s3103201609013633.jpg BanDoc a123103201609005053.jpg BanDoc 1_13103201608521847.jpg BanDoc6_SSS3103201609025655.jpg Baner_TuyenSinh 21707201809492134.jpg HUNRE1508201710152697.jpg

Chức năng nhiệm vụ 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 103/QĐ – TĐHTPHCM,ngày 13 tháng 02 năm 2015)

 

CHỨC NĂNG

       Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng thu nhận, quản lý, cung cấp thông tin, tư liệu vê các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.

       Trung tâm là đơn vị hoạch toán phụ thuộc, có con dấu và tài khoản tiền gửi theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt phương án tổ chức và hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập trong Nhà trường;
 • Xây dựng trình Hiệu trưởng kế hoạch ngắn hạn và chiến lược phát triển; tổ chức thực hiện và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin,tư liệu, thư viện trong Trường;
 • Lập kế hoạch mua sắm định kỳ và đột xuất tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trên cơ sở đề xuất từ các khoa/bộ môn và kinh phí được phê duyệt; thu thập, bổ sung – trao đổi, phân tích – xử lý tài liệu và thông tin; tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản kho tư liệu bao gồm tất cả các loại hình ấn phẩm và vậy mang tin.
 • Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; hướng dẫn và tư vấn cho toàn thể bạn đọc trong Trường được khai thác, sử dụng thuận lợi và có hiệu quả kho tin và tài liệu của trung tâm và các nguồn tin bên ngoài.
 • Thu thập lưu chiểu những xuất bản phẩm do Nhà trường xuất bản, những báo cáo tổng kết các đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu đánh giá từ các cấp do Trường chủ trì hoặc do cán bộ viên chức trong Trường thực hiện; xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của Trường, xuất bản các ấn phẩm thông tin tóm tắt, thông tin chuyên đề phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và đào tạo.
 • Quản trị, tổ chức, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và Cổng thông tin điện tử (Website) của Nhà trường;
 • Tổ chức thực hiện việc in ấn, phát hành và cung cấp các tài liệu, giáo trình, mẫu biểu phục vụ công tác đào tạo của nhà Trường theo kế hoạch được Hiệu trưởng phê duyệt;
 • Phát triển quan hệ trao đổi , hợp tác trực tiếp với trung tâm thông tin, thư viện, các tổ chức khoa học, các trường đại học trong và ngoài nước.
 • Cung cấp thẻ bạn đọc cho các đối tượng không học tập và công tác tại Trường; Cung cấp tài khoản truy cập dữ liệu điện tử (có tính phí) do thư viện trường quản lý hoặc khai thác được sau khi trình Hiệu trưởng phê duyệt;
 • Hướng dẫn thực tập các chuyên ngành có liên quan đến thông tin – thư viện cho các đối tượng có nhu cầu.
 • Thực hiện các hoạt động dịch vụ về thông tin – tư liệu theo quy định.
 • Quản lý tài sản, viên chức và người lao động, thực hiện công tác kế toán thống kê, báo cáo tài chính và thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác di Hiệu trưởng phân công.
Danh sách bài viết liên quan

  Không có bài viết liên quan